Výroba energie zapríčiňuje až dve tretiny celkových emisií CO2, a keďže spotreba energie stúpa, zvyšuje sa aj znečistenie, ktoré vypúšťame do našej už aj tak dosť zaťažovanej atmosféry. K väčšine nárastu spotreby energie dochádza v rozvíjajúcich sa ekonomikách, najmä krajinách nepatriacich do OECD, ktoré budú aj vo vzdialenejšej budúcnosti naďalej závislé na zdrojoch energie, akými sú uhlie, ropa a plyn. Našťastie sa však výroba energie z primárnych zdrojov stáva ekologicky čistejším procesom a obnoviteľné zdroje nachádzajú svoje pevné miesto na celosvetovom energetickom trhu.
Emisie CO2, preto nebudú rásť rovnakým tempom ako spotreba energie. Tým sa však neznižuje potreba podniknúť rýchle a primerané kroky na obmedzenie a regulovanie produkcie skleníkových plynov a ich dobre známych negatívnych vplyvov. Ako hlavný producent emisií CO2 zohráva energetický sektor hlavnú rolu v tom, či sa splnia stanovené ciele týkajúce sa globálnych klimatických zmien.
Je teda nevyhnutné, aby každá vláda zaviedla také energetické stratégie, ktoré budú viesť k ekologickejšej budúcnosti, a aby ich daní spotrebitelia dodržiavali. Ekonomický rast nevieme a ani by sme nemali zastavovať, no musíme konať spôsobom zmierňujúcim jeho ničivý dopad na životné prostredie. V súčasnosti a v aktuálnom kontexte je najlepším spôsobom úspora energie.