LIGHTING MANAGEMENT SYSTEM ponúka komplexné spektrum riešení na zvýšenie účinnosti osvetľovacích sústav vo všetkých typoch priestorov.

Poznatky o efektívnom využití nástrojov riadenia osvetlenia ideovo nadväzujú na kapitolu EFFICIENCY definovanú v štandarde LQS ako jeden z oporných pilierov, ktoré sa podpisujú pod výslednú kvalitu osvetlenia. Zároveň však obsahuje prieniky aj do iných kapitol, najmä do elementu ECOLOGY, keď poukazuje na prepojenie medzi efektívne pracujúcou osvetľovacou sústavou a životným prostredím.Efektívne navrhnutá osvetľovacia sústava dokáže ušetriť užívateľovi priestoru značné finančné prostriedky za spotrebovanú elektrickú energiu a za údržbu na svetlenie, pričom nižšia spotreba elektrickej energie zároveň znamená menšiu záťaž pre životné prostredie. Správnym výberom a aplikovaním hodných nástrojov LMS riadenia do osvetľovacej sústavy je možné docieliť v oboch kategóriách úspory, čo je optimálny stav.

VÝHODY RIADENIA

Finančné a emisné úspory predstavujú pre zákazníka často najväčšiu, nie však jedinú motiváciu. Dôležité parametre pri posudzovaní efektívnosti osvetľovacej sústavy však predstavujú aj KOMFORT riadenia, AUTONÓMNOSŤ a FLEXIBILITA, ktoré môžu zákazníkovi priniesť nezanedbateľné výhody. KOMFORT osvetľovacej sústavy definujú dva základné parametre. Prvým je samotná funkcionalita systému navrhnutého na mieru konkrétnemu priestoru, druhým arametrom sú ovládacie prvky, pomocou ktorých sa samotné riadenie vykonáva. Ú lohou týchto vládacích prvkov je zjednodušiť proces ovládania. Č ím sú prvky ovládania zahrnuté do riadenia ofistikovanejšie, tým väčší komfort z toho vyplýva pre zákazníka. V ideálnom prípade mu umožnia riadiť celú osvetľovaciu sústavu pomocou diaľkového ovládania, tabletu, alebo prostredníctvom internetu zo vzdialeného počítača. AUTONÓMNOSŤ osvetľovacej sústavy zabezpečujú komponenty, ktoré pracujú automaticky. Z technologického hľadiska ide najmä o rôzne typy enzorov snímajúce v konkrétnom priestore pohyb, intenzitu jasu, alebo kombinácia týchto enzorov. Plne autonómna osvetľovacia sústava pracuje bez nútených zásahov užívateľa do riadiaceho a ozhodovacieho procesu, vďaka čomu možno vylúčiť zlyhanie ľudského faktora pri ovládaní svetlenia a prevádzke sústavy. FLEXIBILITU osvetľovacej sústavy ocenia najmä zákazníci, ktorí prevádzkujú výrobné a skladové priestory, kde sa často menia požiadavky na osvetlenie v závislosti od typu vykonávanej činnosti. Aplikovaním vhodných nástrojov riadenia s využitím svetelných scén, alebo pevne prednastavených časových harmonogramov, možno existujúcu osvetľovaciu sústavu flexibilne prispôsobiť aktuálnym potrebám bez potreby investovať finančné prostriedky do nákupu nových svietidiel, alebo inštalačného materiálu.