ŠPORTOVÉ PRIESTORY

Vonkajšie a vnútorné športoviská predstavujú priestory, na ktorých sa pravidelne sústreďujú väčšie počty ľudí venujúcim sa rôznym typom športových aktivít. Pri riešení osvetlenia na športoviskách je treba vychádzať zo skutočnosti, že každý zo športov kladie iné nároky na osvetlenie a typ svietidla. Aplikovaním vhodných nástrojov riadenia do osvetľovacej sústavy je možné docieliť, aby osvetlenie zodpovedalo typu športovej aktivity a úrovni podujatia, ktoré sa v priestoroch športoviska práve odohráva. Prevažná časť riadených aplikácií osvetlenia je riešená na základe scénického riadenia. Ak to konštrukcia športoviska a typy svietidiel dovoľujú, býva sústava doplnená o senzory intenzity osvetlenia. Scénické riadenie má v takýchto priestoroch podstatný význam. Vhodná svetelná scéna je vyvolaná podľa prebiehajúcej športovej aktivity alebo údržbovej činnosti. Počas prestávky sa jednoduchým stlačením tlačidla intenzita zníži a opätovným stlačením na konci prestávky sa svietidlá rozsvietia na požadovaný svetelný tok. Týmto spôsobom je možné vhodne korigovať hladinu osvetlenosti v celom priestore športoviska alebo vybranej časti ihriska bez prekáblovania. Svietidlá je možné prispôsobiť požiadavkam investora a konkrétnej situácii. Ak zohľadníme skutočnosť, že údržbové a tréningové aktivity si nevyžadujú rovnako vysokú hladinu osvetlenosti ako súťaže a zápasy, môžeme týmto spôsobom riadenia dosiahnuť značné úspory elektrickej energie.